นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบาย การแก้ปัญหา ข้อร้องเรียน ลูกค้า สามารถ แจ้งปัญหา หรือ ร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้า และ บริการ ของทางน้ำหวานดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature ) สินค้าเพื่อสุขภาพ ได้ที่ ช่องทางออนไลน์ โดยจะมี เจ้าหน้าที่ ดำเนินการพิจารณา คำร้องเรียน ของท่าน และ จะทำการ ประสานงาน และ ติดต่อกลับ โดยเร็วที่สุด

ลูกค้าสามารถ แจ้งปัญหา เกี่ยวกับสินค้า และ บริการ ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. แจ้งปัญหา สินค้าชำรุด เกิดความเสียหาย หลังได้รับการจัดส่ง ( ไม่เกิน 7 วัน ) ที่ไม่ได้มาจาก การขนส่งสินค้า พร้อมส่งหลักฐาน จุดที่สินค้า ชำรุด หรือ เกิดความเสียหาย
2. แจ้งปัญหา เมื่อสินค้า เกิดความเสียหายขึ้นเองจากภายใน เช่น มีฟอง หรือ เปิดออกมาแล้วมีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ เป็นต้น

สามารถ แจ้งปัญหา หรือ ร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการ น้ำหวานดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature ) สินค้าเพื่อสุขภาพ
ได้ที่ https://mannaturecoconutsyrup.com/after-sale-policy.php

ช่องทางการระงับ ข้อพิพาท โดยกลไกภายนอก
หากกระบวน การแก้ไขข้อพิพาท โดยผู้ประกอบการ ( น้ำหวานดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature ) สินค้าเพื่อสุขภาพ ) ไม่เป็นที่พอใจ ของลูกค้า ลูกค้าสามารถ ใช้ช่องทางภายนอก ที่ลูกค้าสามารถ ดำเนินการ ระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. )
120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริษัทของเราจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

  • โทรศัพท์หาเราได้ที่เบอร์ O2-633-53OO จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.3O - 17.3O น.

  • แชตกับเราผ่านช่องทาง @Line : ManNature

  • อีเมล์หาเราได้ที่ info.pordeeshops@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีปัญหา สินค้า ร้องเรียนมาที่เรา น้ำหวานดอกมะพร้าว ( mannaturecoconutsyrup ) ทางเราจะเร่งแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทุกการสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง mannaturecoconutsyrup.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทางเว็บไซต์ mannaturecoconutsyrup.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม mannaturecoconutsyrup.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้

กรณีมีข้อร้องเรียน ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขได้ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทางบริษัท ยินดีเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องพิพาทนั้น ๆ ให้เป็นผู้เจรจา และประนีประนอม โดยลูกค้าสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางบริษัทฯ ทราบมาที่ info.pordeeshops@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง